Regulamin

REGULAMIN
 
Obowiązuje od dnia 01.04.2023
 
§ 1. DEFINICJE
 
Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

1. Serwis Auto Przetarg – serwis , stanowiący własność Auto Przetarg zamieszczony pod domeną https://autoprzetarg.pl/, służący do wyłaniania najwyższej Oferty zakupu ruchomości spośród Ofert złożonych przez Uczestników drogą elektroniczną.

2. Przedmiot sprzedaży - używana rzecz ruchoma wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Auto Przetarg, pochodząca w szczególności z zakończonej umowy finansowania.

3. Aukcja – forma składania przez Uczestników Ofert w przedmiocie zainteresowania zakupem w rozumieniu art. 66 (1) § 1 kodeksu cywilnego w ramach Serwisu Auto Przetarg w określonym czasie. Aukcja służy wyłonieniu Uczestnika, który złożył najwyższą Ofertę.

4. Sprzedawca – podmiot każdorazowo wskazana na stronie danej Aukcji.

5. Uczestnik - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz  - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uczestnicząca  w Aukcji w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, która dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie Auto Przetarg i zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz dokonała uwierzytelnienia konta.

6. Pełnomocnik – osoba umocowana do składania w imieniu i na rzecz Uczestnika podczas Aukcji wiążących Ofert  Przedmiotu sprzedaży i odbioru oświadczeń woli składanych przez Sprzedawcę lub Auto Przetarg. Jeżeli umocowanie Pełnomocnika nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG), jego umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika.

7. Rejestracja - procedura niezbędna do uzyskania uprawnień do składania przez Uczestnika Ofert w Serwisie Auto Przetarg.

8. Oferta  – składana przez Uczestnika drogą elektroniczną Oferta w przedmiocie zainteresowania nabyciem określonej ruchomości w rozumieniu art. 66 (1) § 1 kodeksu cywilnego.  Oferta jest wyrażona zarówno w wartości netto (bez podatku VAT) jak również w wartości brutto (z podatkiem VAT) tj. w kwocie do zapłaty. W przypadku Aukcji z Prowizją Oferta jest sumą dwóch wartości: Oferty w zakresie ceny nabycia płatnej na rzecz Sprzedawcy oraz prowizji płatnej na rzecz Auto Przetarg. Wartość prowizji jest widoczna przy Ofercie wyrażonej w wartości brutto, jako jej składowa.

9. Cena wywoławcza – wskazana wartość Przedmiotu sprzedaży, od jakiej zaczyna się składanie Ofert wyrażona w wartości netto.
 

10. Aukcja z Prowizją – aukcja, w wyniku której Uczestnik zobowiązany jest zapłacić prowizję na rzecz Auto Przetarg. Podczas Aukcji z Prowizją składana przez Uczestnika Oferta jest sumą dwóch wartości: oferty w przedmiocie nabycia przedmiotu płatnej na rzecz Sprzedawcy oraz prowizji płatnej na rzecz Auto Przetarg. Wartość prowizji wskazana jest przy Ofercie wyrażonej w wartości brutto jako jej składowa.
.
11. Ustawa AML - ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.
 
12. Regulamin – niniejszy dokument określa, w szczególności zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania jak i wypowiedzenia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zasady rejestracji do serwisu Auto Przetarg, zasady udziału w aukcji, zasady składania reklamacji. Regulamin zachowany jest na trwałym nośniku to jest w sposób umożliwiający dostęp do zawartych w nim informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą jak również w sposób pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

13. Auto Przetarg – Paweł Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Owczarek Auto Przetarg z siedzibą ul. Zatorze 1 w Warszawie (02-852), organizator Aukcji, we wskazanych przypadkach Sprzedawca. Kontakt pod numerem telefonu 792 222 255, e mail [email protected].
 
§ 2. Warunki uczestnictwa
 
1. Warunki uczestnictwa w Aukcji, z zastrzeżeniem warunków technicznych wskazanych w ust. 4 poniżej:
 1. Prawidłowe zarejestrowanie Uczestnika w Serwisie Auto Przetarg poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
 3. Aktywacja konta aukcyjnego poprzez pracownika Auto Przetarg;
 4. Dokonanie uwierzytelnienia konta poprzez stronę logowania w serwisie r Auto Przetarg;
 5. Złożenie Oferty poprzez uwierzytelnione  konto aukcyjne w Serwisie Auto Przetarg.
 
2. Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego konta aukcyjnego w Serwisie Auto Przetarg. Zabrania się tworzenia kont aukcyjnych Uczestnika bez stosownego umocowania, posiadania więcej niż jednego konta Uczestnika, udostępniania konta osobom trzecim.

3. Zabrania się tworzenia i używania przez Uczestnika loginów zawierających zwroty, słowa powszechnie uznawane za obraźliwe. W takim przypadku Auto Przetarg ma prawo usunąć konto Uczestnika z Serwisu Auto Przetarg.

4. Uczestnik aby zarejestrować się  i skorzystać z Aukcji musi spełniać następujące wymagania techniczne:
 1. posiadać podłączenie do Internetu;
 2. posiadać konto poczty e-mail;
 3. posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 
5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu Auto Przetarg, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Uczestnik posiadało w szczególności:
 1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania;
 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
 3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;
 4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej;
 5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 
6. Auto Przetarg  oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie włamania się jak również utrudnienie dostępu do Serwisu Auto Przetarg.

7. Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Uczestnika z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Uczestnika lub osób trzecich, za które Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności.

8. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, Auto Przetarg ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu Auto Przetarg.

9. Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Auto Przetarg wynikające z przyczyn technicznych lub zawieszenie, przerwanie oraz przedterminowe zakończenie licytacji, przypadkowe i pomyłkowe przerwania, zawieszenia czy też wcześniejsze zakończenia Aukcji  jak również za zdarzenia zewnętrzne, nieprzewidziane oraz zdarzenia siły wyższej.

10. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działania Serwisu Auto Przetarg. W przypadku stwierdzenia przez Auto Przetarg, że Uczestnik dopuszcza się takich działa, nastąpi niezwłoczna blokada konta Uczestnika, jak również zostaną podjęte działania prawne związane z naprawieniem szkody na drodze postepowania cywilnego oraz działania przewidziane przepisani prawa karnego.
 
§ 3. Rejestracja
 
1. Celem rejestracji Uczestnik wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się w Serwisie Auto Przetarg. Rejestracja Uczestnika jest bezpłatna i dobrowolna. W trakcie rejestracji należy podać dane (zróżnicowane w zależności od rodzaju Uczestnika): nazwę firmy (imię i nazwisko), adresu siedziby (adres zamieszkania) oraz adresu do korespondencji, numeru NIP, REGON, KRS (jeśli posiada), PESEL, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz  unikatowego loginu oraz hasła zawierającego małe i duże litery, przynajmniej jedną cyfrę i znak specjalny, hasło powinno mieć co najmniej osiem znaków, pod którym Uczestnik będzie brał udział w Aukcji. Podanie numeru telefonu do kontaktu w procesie rejestracji jest dobrowolne, lecz wskazane ponieważ ułatwia kontakt między Uczestnikiem a Auto Przetarg. Podmioty zagraniczne, celem rejestracji do Serwisu Auto Przetarg prosimy o bezpośredni kontakt z Auto Przetarg pod wskazanym na stronie internetowej numer telefonu 792 222 255, adres e mail [email protected] lub za pomocą udostępnionego na stronie komunikatora. Rejestracja w Serwisie Auto Przetarg oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia z Uczestnikiem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną na czas nieokreślony.

3. Uczestnik ma obowiązek aktualizowania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po zmianie tych danych.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym przesyłany jest link celem potwierdzenia adresu email, konto Uczestnika zostaje aktywowane przez pracownik Auto Przetarg w ciągu 1 dnia roboczego od dnia dokonania rejestracji, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji danych, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 
5. W przypadku osób fizycznych weryfikacja może zostać przeprowadzona na trzy sposoby:
 1. Weryfikacja tożsamości w jednej z lokalizacji Auto Przetarg – należy udać się do jednej z lokalizacji Auto Przetarg  - Warszawa (02-852), ul. Zatorze 1 lub Łyszkowice (99-420), ul. Targowa 15 (położone u zbiegu Autostrady A1, A2), gdzie zostanie przeprowadzona weryfikacji danych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowodu osobistego, paszportu);
 
 1. Wideoweryfikacja  - należy połączy się z Auto Przetarg za pośrednictwem transmisji video np. za pośrednictwem programu WhatsApp, celem potwierdzenia danych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowodu osobistego, paszportu);
 
 1. Przelew weryfikacyjny – należy dokonać płatności w kwocie 400 zł na konto 59 1050 1025 1000 0090 8164 0808 tytułem "Opłata weryfikacyjna" + login podany podczas rejestracji. W wypadku zawarcia umowy sprzedaży opłata weryfikacyjna zostanie zaliczona na poczet prowizji na rzecz Auto Przetarg. Uczestnik w każdej chwili ma prawo zażądać zwrotu pełnej kwoty, która zostanie odesłana na ten sam numer rachunku bankowego (z którego została uiszczona), za wyjątkiem sytuacji w której uczestnik jest zobowiązany do zapłaty opłaty z tytułu przeprowadzenia aukcji.  W przypadku zwrotu opłaty weryfikacyjnej Państwa konto zostanie usunięte. Prośbę o zwrot należy kierować na adres email: [email protected]
 

6. Uczestnik ma prawo w każdy czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenia Auto Przetarg oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w formie elektronicznej poprzez żądanie usunięcia konta w zakładce Moje Konto.

7. Auto Przetarg ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 1. brak logowania Uczestnika w Serwisie Auto Przetarg przez okres trwający nieprzerwalnie 6 miesięcy;
 2. podjęcia przez Uczestnika działań mający na celu zakłócenie funkcjonowania Serwisu Auto Przetarg;
 3. powzięcie uzasadnionych wątpliwości do co prawdziwości danych podanych przez Uczestnika podczas procesu rejestracji;
 4. nie wywiązania się przez Uczestnika z swojej oferty z złożonej w toku Aukcji;
 5. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 
8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa w przypadku śmierci Uczestnika będącego osobą fizyczną lub likwidacji Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

9. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną konto Uczestnika w Serwisie Auto Przetarg zostaje usunięte.
 
§ 4. Dane osobowe
 
1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem licytacji jest Paweł Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Auto Przetarg Paweł Owczarek z siedzibą w Warszawie, ul. Zatorze 1. Kontakt pod numerem telefonu 792 222 255, e mail [email protected].
2. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji od Uczestników będą wykorzystane w celu założenia konta Uczestnika  w Serwisie Auto Przetarg, dzięki któremu Uczestnik będzie miał możliwość składania Oferty w ramach Aukcji organizowanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w celu utrzymywania przez Sprzedawcę niezbędnego kontaktu z Uczestnikiem jak również w celu przygotowania, zawarcia jak i wykonania umowy w przedmiocie nabycia Przedmiotu sprzedaży
3. W przypadku Uczestników, którzy złożyli najwyższą Ofertę, dane osobowe Uczestnika zostaną przekazane Sprzedawcy celem przeprowadzenia procesu sprzedaży Przedmiotu w szczególności przygotowania ewentualnej umowy sprzedaży  lub wystawienia faktury na zakupiony Przedmiot sprzedaży.
4. Dane osobowe Uczestnika lub Pełnomocnika mogą być przetwarzane w celu identyfikacji klienta, jego reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego, ustalenia statutu PEP oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy AML.
5. Po sfinalizowaniu transakcji dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Sprzedawcę  przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawą o rachunkowości.
6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak lub niepełne dane uniemożliwiają dokonanie rejestracji i założenie konta w Serwisie Auto Przetarg pozwalającego Uczestnikowi składanie Ofert.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu „Polityce prywatności”.
 
§ 5. Przedmiot sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są używana rzecz ruchoma pochodzące z zakończonych umów finansowania.
2. Informacja dotycząca Przedmiotu sprzedaży opublikowana w Serwisie Auto Przetarg, obejmuje:
 1. termin zakończenia Aukcji;
 2. kartę informacyjną sporządzoną przez rzeczoznawcę zawierającą opis Przedmiotu sprzedaży;
 3. dokumentację zdjęciową;
 4. wskazanie miejsc, gdzie można osobiście zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu;
 5. rodzaj Aukcji;
 6. cenę wywoławczą;
 7. informacje o formie sprzedaży, w tym podatku VAT.
 
3. Informacje opublikowane w Serwisie Auto Przetarg, dotyczące Przedmiotu sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i mają charakter wyłącznie poglądowy.

4. Przedmioty oferowane w Serwisie Auto Przetarg są rzeczami używanymi w konsekwencji czego mają cechy wynikające z ich eksploatacji. W przypadku opublikowania w Serwisie Auto Przetarg ekspertyzy technicznej lub oceny stanu technicznego Przedmiotu sprzedaży, w tym zdjęć, szkiców lub wyceny, przyjmuje się, że te opublikowane dane mają jedynie charakter poglądowy. Zamieszczane w Serwisie Auto Przetarg ekspertyzy są sporządzane przez podmioty profesjonalne – uprawnionych rzeczoznawców. Sprzedawca oraz Auto Przetarg zwolnieni są z odpowiedzialności za dokonanie przez Uczestnika (na postawie materiałów opublikowanych w Serwisie Auto Przetarg) ustaleń i wniosków dotyczących oferowanego Przedmiotu sprzedaży w oparciu o treść ekspertyzy, oceny technicznej przez podmiot trzeci. Sprzedawca i Auto Przetarg gwarantują w czasie trwania Aukcji możliwość dokonania osobistych oględzin Przedmiotu sprzedaży w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik jest zobowiązany nim złoży Ofertę, zapoznać  się osobiście z aktualnym stanem technicznym Przedmiotu sprzedaży, stopniem jego kompletności jak również stopniem jego zużycia. Składając Ofertę Uczestnik oświadcza, że zna i akceptuje stan techniczny przedmiotu.

5. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy oraz Auto Przetarg za wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi.

6. Auto Przetarg ani Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakikolwiek Przedmiot sprzedaży.

7. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się uprawnień dotyczących braku zgodności towaru z umową, o których mowa w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r."
 
8. Uczestnik poprzez złożenie Oferty podczas Aukcji potwierdza, że nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu stanu technicznego przedmiotu, jego kompletności i zużycia, w szczególności roszczeń o obniżenie ceny.
 
 
 
§ 6. Przebieg Aukcji
 
1.Aukcja odbywa się w terminie wskazanym w informacji o Przedmiocie sprzedaży w Serwisie Auto Przetarg. Obwieszczenia o Aukcji umieszczone jest w Serwisie Auto Przetarg i zawiera w szczególności następujące dane: termin zakończenia aukcji, opis przedmiotu, dokumentację zdjęciową, ceny wywoławczej, określenie rodzaju aukcji (np. aukcja z ceną minimalną, aukcja z opcja Kup teraz, Aukcja z Prowizją), dane Sprzedawcy.

2. Celem Aukcji jest wyłonienie najkorzystniejszej Oferty z Ofert złożonych podczas Aukcji przez jej Uczestników. Uczestnik będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą poprzez złożenie Oferty składa oświadczenie o chęci zawarcia pisemnej umowy sprzedaży, na warunkach określonych w przekazanej Ofercie oraz niniejszym Regulaminie.

3. Przystąpienie do Aukcji następuje poprzez złożenia Oferty za pośrednictwem Serwisu Auto Przetarg, po dokonaniu uwierzytelnienia konta przez Uczestnika. Złożenie Oferty polega na kliknięciu przycisku „licytuj”.
 

4. Każda Oferta zgłoszona przez Uczestnika w czasie trwania Aukcji jest wiążąca i po jej zakończeniu nie może być cofnięta. Oferta zgłoszona przez Uczestnika w czasie trwania Aukcji może być cofnięta tylko i wyłącznie na uzasadniony wniosek Uczestnika zgłoszony na adres email [email protected] nie później niż 1 godzinę przed terminowym zakończeniem Aukcji.

5. Oferta  złożona w toku Aukcji przestaje wiązać z chwilą złożenia korzystniejszej Oferty.

6. Wszystkie Oferty składane przez Uczestnika są jawne oraz zostają uwidocznione w Serwisie Auto Przetarg w czasie trwania Aukcji. Podczas trwania Aukcji widoczne są również niepełne Loginy Uczestników, którzy złożyli Ofertę  podczas trwania danej Aukcji.

7. Kolejna Oferta musi być wyższa od złożonej Oferty o kwotę postąpienia. Kwota postąpienia to kwota minimalnego wzrostu Oferty  zgłoszonej przez Uczestnika celem przebicia ostatniej Oferty. Kwota postąpienia wynosi 2% wartości ostatniej złożonej Oferty zakupu.
 
8. Podczas aukcji widoczna jest wartość aktualnej Oferty (Oferty już złożonej) oraz wartość Oferty (Twoja Oferta), którą należy złożyć, aby była ona wyższa od aktualniej Oferty i spełniała warunek o którym mowa w ust. 7 powyżej. W przypadku Aukcji z Prowizją wskazana jest również wartość Prowizji płatnej na rzecz Auto Przetarg w kwocie brutto, która jest składową Oferty.

9. Aukcja kończy się z upływem terminu na jaki została ogłoszona, chyba że w ostatnich dwóch minutach trwania Aukcji zostanie złożona kolejna Oferta.. Wówczas Aukcja zostaje wydłuża równo na 120 sekund do czasu kiedy żaden z Uczestników nie zdecyduje się na złożenie kolejnej, wyższej Oferty przez ostatnie 120 sekund trwania Aukcji.  

10. Istnieje możliwość wprowadzenia tzn. „automatu”. „Automat” polega na możliwości wprowadzenia przez Uczestnik swojej maksymalnej Oferty w polu „TWOJA OFERTA NETTO”: W konsekwencji skorzystania z „Automatu” Oferty innych Uczestników danej Aukcji będą automatycznie przebijane do ostatniej możliwej do złożenia Oferty nieprzekraczającej  wartości ustawionej w automacie.

11. Aukcję wygrywa Uczestnik, który złożył najwyższą Ofertę do momentu zakończenia  Aukcji, pod warunkiem osiągnięcia lub przekroczenia przez złożoną Ofertę ceny wywoławczej. Oferta  złożona przez Uczestnika wiąże go 30 dni. Złożenie najwyższej Oferty nie jest równoznaczne z nabyciem Przedmiotu sprzedaży. Aukcja zostaje rozstrzygnięta dopiero w momencie przesłanie Uczestnikowi zawiadomienia o udzieleniu przybicia, o którym mowa w ust.12 poniżej.

12. Z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej:
a)  Udzielenie przybicia Uczestnikowi będącemu osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w odpowiedzi na złożoną przez niego Ofertę wyrażającą gotowość Uczestnika na zawarcie umowy sprzedaży na piśmie na warunkach określonych w Ofercie jak i niniejszym Regulaminie – nie powoduje zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu sprzedaży. Zawiadomienie o przybiciu informuje tylko Uczestnika, że złożone przez niego Oferta jest najkorzystniejsza oraz wyznacza termin, w którym Uczestnik będący osobą fizyczna lub osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą może  zawrzeć umowę sprzedaży na piśmie. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest dokonanie całej płatności zgodnie ze złożoną przez Uczestnika Ofertą powiększoną o podatek VAT (jeżeli oferta była składana w kwotach netto), na rzecz Sprzedawcy z tytułu ceny zakupu (w kwocie brutto) oraz na rzecz Auto Przetarg (w kwocie brutto) z tytułu prowizji. Możliwość zawarcia umowy sprzedaży wygasa z upływem terminu wskazanego w zawiadomieniu o udzieleniu przybicia.  
Jeżeli Uczestnik będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie zawrze z jakiejkolwiek przyczyny umowy sprzedaży w przypadku:
 -  Aukcji z Prowizją Auto Przetarg uprawniony jest do żądania od Uczestnika opłaty z tytułu przeprowadzenia aukcji w kwocie stanowiącej równowartość Prowizji należnej Auto Przetarg. Aktualna wartość Prowizji, która jest składową Oferty, widoczna jest zawsze na Aukcji i jest znana Uczestnikowi przed złożeniem Oferty– przy Ofercie w kwocie brutto „w tym Prowizja ……”. Ostateczna wartość Prowizji wskazana zostaje również w Zawiadomieniu o przybiciu,
 -  Aukcji bez prowizji Auto Przetarg uprawniony jest do żądania od Uczestnika opłaty z tytułu przeprowadzenia w kwocie 2% ceny wywoławczej.
Wzór Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

b) w przypadku innych Uczestników -  innych niż określeni w pkt a) powyżej zawiadomienie o udzieleniu przybicia stanowi oświadczenie o przyjęciu złożonej przez Uczestnika Oferty, z chwilą zawiadomienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem zawieszającym, że Uczestnik zapłaci całą cenę nabycia Przedmiotu sprzedaży (w kwocie brutto) oraz całą kwotę prowizji na rzecz Auto Przetarg (w kwocie brutto).Jeżeli Uczestnik, o którym mowa w pkt b) nie dokona płatności z tytułu ceny i prowizji w terminie wskazanym w zawiadomieniu o udzieleniu przybicia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży a Auto Przetarg uprawniony jest w przypadku:
- Aukcji z Prowizją do żądania od Uczestnika opłaty z tytułu przeprowadzenia aukcji w kwocie stanowiącej równowartość Prowizji należnej Auto Przetarg. Aktualna wartość Prowizji, która jest składową Oferty, widoczna jest zawsze na Aukcji i jest znana Uczestnikowi przed złożeniem Oferty– przy Ofercie w kwocie brutto „w tym Prowizja……”. Ostateczna wartość Prowizji wskazana zostaje również w Zawiadomieniu o przybiciu,
- Aukcji bez prowizji do żądania od Uczestnika opłaty z tytułu przeprowadzenia w kwocie 2% ceny wywoławczej.
 

Zawiadomienie o udzieleniu przybicia zostanie przesłane do Uczestnika w terminie do 7 dni roboczych na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji. Zawiadomienie będzie zawierało w szczególności informację o kwotach do zapłaty z tytułu ceny na rzecz Sprzedawcy oraz  z tytułu prowizji na rzecz Auto Przetarg (jeżeli jest wymagana), terminach płatności, rachunkach bankowych, na które mają zostać dokonane poszczególne płatności oraz w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą o terminie do zawarcia umowy sprzedaży.
13. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o zapłacie ceny oraz prowizji – przez zapłatę rozumie się uiszczenie zarówno całej kwoty ceny jak i całej kwoty prowizji w wartościach netto powiększonych o podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

14. Odbiór Przedmiotu sprzedaży będzie możliwy z chwilą odnotowania wpływu środków z tytułu zapłaty ceny sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz zapłaty kwoty Prowizji na rachunek bankowy Auto Przetarg, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez stosowną wiadomość wysłaną na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

15. Sprzedawca może warunkować zawarcie umowy sprzedaży od przedłożenia przez Uczestnika dokumentów i informacji w formie zgodnej z przepisami AML – wymaganych do identyfikacji Uczestnika, weryfikacji jego tożsamości, identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego, ustalenia statusu PEP oraz weryfikacji Przedstawiciela występującego w imieniu Uczestnika i jego umocowania - w żądanym zakresie.

16. W przypadku kiedy Sprzedawca, stosując przepisy AML, nie będzie mógł zastosować środków bezpieczeństwa finansowego wobec Uczestnika, będzie zobowiązany odstąpić od umowy sprzedaży.

17. Uczestnik będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawarł umowę sprzedaży po 31 grudnia 2020 roku powinien zapoznać się z treścią informacji  - stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

18. Przeniesienie własności Przedmiotu sprzedaży następuje z zastrzeżeniem zapłaty pełnej ceny sprzedaży na rzecz Sprzedawcy  oraz prowizji na rzecz Auto Przetarg (jeżeli jest wymagana) jak również zawarcia Umowy sprzedaży na piśmie jeżeli jest wymagana.
 
 
 
 
§ 7. Przebieg Aukcji z ceną minimalną.
 
1. Aukcja może mieć formę szczególną - aukcji z ceną minimalną, która zmierza do wyboru nabywcy Przedmiotu sprzedaży pod warunkiem, iż złożona przez Uczestnika Oferta zakupu opiewającej na cenę równa lub wyższą od ustalonej przez Sprzedawcę ceny minimalnej.

2. Aukcja z ceną minimalną jest oznaczona w Serwisie Auto Przetarg poprzez uwidocznienie informacji „cena minimalna nie została osiągnięta”, wyświetlanej aż do momentu złożenia przez któregokolwiek z Uczestników Aukcji Oferty cenowej równej lub wyższej niż cena minimalna.

3. Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna dla Uczestników Aukcji.

4. Oferty zakupu niższe od ceny minimalnej nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku licytacji.

5. W przypadku nie wyłonienia w toku Aukcji nabywcy Przedmiotu sprzedaży w konsekwencji nie osiągnięcia ceny minimalnej, oferty zakupu niższe niż cena minimalna wiążą Uczestników po zakończeniu aukcji jeszcze przez 5 dni roboczych. W tym terminie Sprzedawca może dokonać wyboru ofert zakupu niższej niż cena minimalna złożonej przez jednego z Uczestników albo skierować Przedmiot sprzedaży ponownie do sprzedaży.

6. Z zastrzeżeniem opisanych w pkt 1-5 powyżej szczególnych zasadach odnoszących się do Aukcji z ceną minimalną, w pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
 
§ 8. Przebieg Aukcja z ceną KUP TERAZ.
 
1. Aukcja może mieć formę szczególną – aukcji z ceną KUP TERAZ, która zmierza do wyboru nabywcy Przedmiotu sprzedaży przed zakończeniem regulaminowego czasu trwania Aukcji.

2. Aukcja z ceną KUP TERAZ jest oznaczona w Serwisie Auto Przetarg poprzez uwidocznienie informacji „KUP TERAZ” wraz z podaną ceną, wyświetlanej pod tytułem danej licytacji w liście aukcji.

3. Wysokość ceny KUP TERAZ jest wyższa od ceny wywołania i jest widoczna dla Uczestników licytacji.

4. W przypadku złożenia przez jednego z Użytkowników oferty KUP TERAZ aukcja kończy się przed regulaminowym czasem z wynikiem sprzedaży dla danego Użytkownika za cenę sprzedaży KUP TERAZ.

5. Z zastrzeżeniem opisanych w pkt 1-4 powyżej szczególnych zasadach odnoszących się do Aukcji z ceną KUP TERAZ, w pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
 
 
 
§ 9. Aukcja z Prowizją
 
1. Każda Aukcja może przyjąć formę Aukcji z Prowizją.

2. Podczas Aukcji z Prowizją w Serwisie Auto Przetarg Oferta jest sumą dwóch wartości: oferty w przedmiocie nabycia przedmiotu  płatnej na rzecz Sprzedawcy oraz prowizji płatnej na rzecz Auto Przetarg. Wartość prowizji wskazana jest przy Ofercie wyrażonej w wartości brutto jako jej składowa.

3. W przypadku Aukcji z Prowizją, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kwoty objętej jego Ofertą , która po zakończeniu aukcji zostanie rozbita na dwie kwoty: cenę nabycia Przedmiotu sprzedaży, którą Uczestnik zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Sprzedawcy ma wskazanych rachunek bankowy oraz kwotę Prowizji, którą Uczestnik będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Auto Przetarg na wskazany rachunek bankowy.

 
§ 10. Cena i odbiór Przedmiotu sprzedaży.
 
1. Ceny sprzedaży są cenami wyrażonymi w złotym polskim. Uczestnicy są zobowiązani składać Oferty  również w wartościach wyrażonych w złotym polskim. Do ceny sprzedaży wyrażonej w wartościach netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej aktualnie stawce.

2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów odbioru Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik dokonuje odbioru Przedmiotu sprzedaży własnym staraniem i na własny koszt, ze wskazanego w Serwisie Auto Przetarg miejsca przechowywania. Uczestnik we własnym zakresie i na własne ryzyko organizuje transport, załadunek  i ponosi ich koszty - bez możliwości ich regresu wobec Sprzedawcy.

3. Sprzedawca wystawi fakturę VAT na podstawie danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca wystawi fakturę VAT nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty całej Ceny nabycia.

4. Auto Przetarg, w przypadku Aukcji z Prowizją, wystawi fakturę VAT z tytułu Prowizji na podstawie danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Auto Przetarg wystawi fakturę VAT nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty Prowizji.

5. W przypadku braku zapłaty ceny lub prowizji Auto Przetarg jest uprawniony do:
 1. Zablokowania konta aukcyjnego Uczestnika oraz;
 2. Skierowania oferty sprzedaży do Uczestnika, który złożył druga co do wysokości Ofertę sprzedaży

6. Wydanie Przedmiotu sprzedaży  nastąpi pod warunkiem zaksięgowania wpłaty całej Ceny nabycia uiszczonej na rzecz Sprzedawcy oraz zaksięgowania całej kwoty Prowizji uiszczonej na rzecz Auto Przetarg, jeżeli została przewidziana oraz po podpisaniu Umowy sprzedaży jeżeli jest wymagana.

7. Uczestnik jest zobowiązany odebrać nabyty Przedmiot sprzedaży z miejsca przechowania wskazanego przez Sprzedawcę nie później niż w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty Ceny nabycia oraz Prowizji, o czym zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

8. W przypadku odbioru Przedmiotu sprzedaży przez inną osobę niż Uczestnik, niezbędne do odbioru jest posiadanie pełnomocnictwa do tej czynności, sporządzonego w formie pisemnej lub formie elektronicznej, wysłanego z e-mail Uczestnika wskazanego w formularzu rejestracyjnym.

9. Brak odbioru Przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w ust. 7 powyżej, powoduje naliczenie przez Auto Przetarg opłaty za jego przechowanie w wysokości 40,00 zł/netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. W takim przypadku Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Uczestnikowi po uiszczeniu dodatkowej opłaty za jego przechowanie na rzecz Auto Przetarg.
 
§ 11. Reklamacja
 
1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w formie pisemnej na adres: ul. Zatorze 1, Warszawa (02-852) lub w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected].

2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji oraz szczegółowy opis reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

3. Reklamację rozpoznana przez Sprzedawcę lub Auto Przetarg w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia reklamacji przez Uczestnika o informacje niezbędne do jej rozpatrzenia.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany w jej treści.
 
§ 12. Postanowienia końcowe.
 
1. Do czasu zakończenia Aukcji Sprzedawca ma prawo przerwać lub anulować Aukcję.

2. Sprzedawca oświadcza, iż wystawiane w Serwisie Auto Przetarg Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi i nie posiadają gwarancji producenta ani sprzedawcy ani Auto Przetarg, chyba że w opisie Aukcji wyraźnie inaczej zaznaczono.

3. Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi, w chwili złożenia Oferty zakupu Uczestnik zaakceptował bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz stan jego wyposażenia z tego powodu Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady fizyczne Przedmiotów sprzedaży nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia nabytych na licytacji Przedmiotów.

4. W trakcie trwania Aukcji Auto Przetarg zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji w każdym czasie bez podania przyczyny.

5. Auto Przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu Auto Przetarg.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

UMOWA SPRZEDAŻY

POUCZENIE ODSTĄPIENIE

UPOWAŻNIENIEAktualny regulamin od 1.04.2023

Regulamin który obowiązywał do 31.03.2023